top of page

Workshop fotografy

Untspanne workshop, nim de moaiste foto's mei jo mobyl

Workshop fotografie achergrond

Wy meitsje allegear wol foto’s mei ús mobyltsje. Mei it folgjen fan dizze workshop kinne jo noch mear út dizze wize fan fotografy helje. Wêr moatte jo allegear om tinke, en hoe meitsje jo de moaiste plaatsjes.

Op in ûntspannen wize mei inoar en de omjouwing yn de kunde komme.

Workshop Fotografy