top of page

Wa is de mol ?

Fine jo de mol? Of binne jo de mol?

Achtegrond wie is de mol?

Yn in searje fan ferskate opdrachten kin de mol syn of har mollefiten sjen litte. Oan de oare spilers de útdaging dêr goed om te tinken en dêrtroch de goede mol oan te wizen.

In spul mei humor, spanning, aksje en in sûn stikje erchtinken. Binne jo somstiden de mol

Wa is de mol ?