top of page

Foetgolf

Fuotbalje op in oare manier

Voergolf achtrgrond plaatje achter tekst

In sportyf útstapke wêrby’t jo fuotbaljend troch de Fryske greiden gean. En dat wylst jo oan de igge fan de Tsjûkemar genietsje fan it bûten wêzen. Slagget it jo om de fuotbal tusken de poaten fan de libbensgrutte keunstkij troch te sjitten? Dizze fariant op golf en fuotbal daget jo út.

Foetgolf