top of page

Klompegolf

Spielje golf oan 'e wâl fan it Tsjûkemar

Tekstvlak over klompengolf bij Boerderijrecreatie

Kuierjend troch de Fryske greiden in baltsje slaan. Klompegolf by Boerepleatsrekreaasje spylje jo oan de igge fan de Tsjûkemar, wêrby ‘t jo de bal tusken de poaten fan de ferskate keunstkij troch slaan.

En wilens jo dat dogge genietsje jo fan it by-inoar wêzen en de frisse bûtenloft.

Klompegolf