top of page

Fryske High Tea

Efkes lekker byprate ûnder it genot fan Fryske lekkernijen

Tekstvlak ove Friese high tea bij Boerderijrecreatie

Wolle jo efkes ferdivedearje en ûnderwilens lekkere hapkes en nijseane tee ha.

Kom dan gesellich by ús del foar in Fryske High Tea. De tafel stiet ree en de hapkes binne der fuortendaliks. It genietsjen kin útein sette.

High Tea