top of page

Escape room 

Fyn de juwielen fan beppe Afke

Tekstvlak ove historische escape room bij Boerderijrecreatie

In histoaryske escaperoom yn in 150 jier âlde stjelpbuorkerij.

Sykje yn de âlde buorkerij nei hints om om koadeslotten iepenje te kinnen. Dizze speurtocht bringt jo, as jo it goed dogge, nei de juwielen fan beppe Afke. Mar tink derom! De hjoeddeistige bewenner Sieberen Storm kin elts momint thúskomme.

Escape room