top of page

Boerelimpic

Boerebowlen, heaforkdarten, knotshockey

Tekstvlak over koe Boerenlimpic bij Boerderijrecreatie

Kinne jo net kieze of hâlde jo fan fariaasje ? Dan is de boerelimpic in goede opsje foar jo. Dizze trije útdaagjende spullen spylje jo op in sintraal fjild en wannear jo net spylje, kinne jo sitten gean by ien fan de ferskate picknicktafels. In typysk foarbyld fan in gesellige gearsit mei in drankje/hapke, wêrby de groepsleden om bar yn aksje komme.

Boerenlimpic